Commissie voor vorming en toerusting

De commissie voor vorming en toerusting bestaat uit:
- de predikant
- een kerkenraadslid (momenteel ouderling-kerkrentmeester Dirk van Ittersum)
- de voorzitter van de mannenvereniging
- de voorzitter van de vrouwenvereniging van Mastenbroek
- een contactpersoon namens de Koffiemorgens.

Doelstelling van de commissie is:
- ervoor zorgen dat de predikant en de verenigingen goed op de hoogte zijn van wat er onderling aan
   toerustingswerk gebeurt;
- waar mogelijk en waar nodig elkaar stimuleren en adviseren bij het toerustingswerk;
- indien gewenst een of tweemaal per jaar een gezamenlijke activiteit verzorgen voor de gehele
  gemeente.

Om dit doel te bereiken komt de commissie minimaal eenmaal per jaar bij elkaar.