Overslaan en naar de inhoud gaan

Samenvatting huidige maatregelen

  • Voor de ochtendienst kunnen 30 kerkgangers zich aanmelden, de dienst is online te bekijken;
  • De avonddienst is zonder kerkgangers; de dienst is online te bekijken;
  • Er wordt niet gezongen tijdens de kerkdiensten;
  • Er is geen kinderoppas tijdens de kerkdiensten;
  • Al het verenigingswerk gaat niet door;
  • Er is geen catechisatie;
  • Er zijn geen huisbezoeken.

Update 22 januari 

Met ingang van zondagavond 17 januari wordt er niet meer gezongen tijdens de erediensten. We hebben hiertoe besloten in navolging van het dringende advies van het moderamen van onze kerk en van een aantal gemeenteleden. In de ochtenddienst zullen drie liederen uit digitale bestanden te horen zijn. Bij de andere drie liederen zal de tekst voorgelezen worden en zal daarna de organist de liederen spelen. ’s Avonds zullen bij alle liederen de tekst voorgelezen en door de organist gespeeld worden.

Omdat we de bedoelingen achter de invoering van de avondklok begrijpen, hebben we als kerkenraad ook besloten om voor de avonddienst geen kerkgangers meer uit te nodigen. De dienst is te volgen via de website en/of via www.kerkdienstgemist.nl 

De ochtenddiensten kunnen doorgaan binnen het zorgvuldige kader dat we al eerder hebben afgesproken: maximaal 30 kerkgangers, van te voren opgeven via de website en uiteraard voldoen aan de RIVM richtlijnen

Update 16 januari

Met ingang van zondagavond 17 januari wordt er niet meer gezongen tijdens een kerkdienst.

Dit besluit valt ons als kerkenraad heel zwaar. We hebben toch gemeend het dringend advies van onze kerk en van een aantal leden van onze gemeente op te moeten volgen. Wie over het advies van onze kerk meer wil lezen: zie https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/dringend-advies-gedurende-verlengde-lockdown-niet-zingen-tijdens-kerkdienst/

Ook de andere maatregelen (zie onder) worden tot nader order verlengt.

Update 18 december

Helaas is het nodig om verdere beperkingen door te voeren.
Het Trefpunt is tot 19 januari gesloten voor alle activiteiten, behalve rond een uitvaart.
Dit betekent o.a. dat er op zondag geen oppas kan zijn.
Verder is er tot 19 januari ook geen jeugdclub, tienerclub en catechese.
De zondagse erediensten kunnen doorgaan binnen het zorgvuldige kader dat we al eerder hebben afgesproken: maximaal 30 kerkgangers, van te voren opgeven via de website en uiteraard voldoen aan de RIVM richtlijnen.

Update december - Maatregelen december

De Kerkenraad heeft met het oog op de kerkdiensten en het kerkenwerk in de maand december de volgende besluiten genomen:

De kerkdiensten zullen in de maand december worden gehouden met maximaal 30 kerkgangers (met daarnaast nog de medewerkers). 

Mochten er binnenkort nog strengere maatregelen van de overheid en nieuwe adviezen van het moderamen van de PKN komen, waardoor er geen kerkgangers meer aanwezig kunnen zijn in de diensten, dan zullen de kerkdiensten online worden uitgezonden. Hierover zal dan via de website en de afkondigingen meer informatie over gegeven worden.

Kinderclubs / tienerclubs gaan in december door, tenzij er omstandigheden zijn waardoor de leiding niet aanwezig kan of wil zijn. Van de leiding wordt gevraagd om bij binnenkomst en het verlaten van de zaal een mondkapje te dragen.

De Kerkenraad heeft besloten om de 2 catechisatie-groepen van de 12 t/m 18 jarigen, de 20/25 plus catechisatie en de belijdenis-catechisatie in december door te laten gaan.

Gezien de situatie rondom het aantal coronabesmettingen en de oproepen van de regering vindt de Kerkenraad het niet verantwoord om op dit moment het verdere verenigingsleven op te starten. Dit houdt dan in dat mannen-vereniging, vrouwen-vereniging, gesprekskring, leeskring en koffieochtend in de maand december helaas nog niet bijeen kunnen komen.

De ouderlingen gaan in december wel op huisbezoek, maar gemeenteleden kunnen aangeven dat ze gezien de omstandigheden  liever het huisbezoek willen uitstellen.

De Gemeente-avond, die meestal in het najaar gehouden wordt, is tot nader order uitgesteld.

Wat Rouw- en Trouwdiensten betreft:

  • Voor Trouwdiensten geldt een maximum van 30 personen.
  • Voor Rouwdiensten geldt die regel niet, het mogen er meer zijn, maar dan moet wel de 1 ½ meter afstand toegepast worden.

De commissie maatregelen Kerkdiensten en Kerkenwerk vergadert in de eerste week van januari om zich te beraden over hoe we verder gaan in januari.

Mochten er door de regering vóór begin januari  nieuwe maatregelen worden genomen en er nieuwe adviezen van de PKN komen, dan komt de Commissie zo spoedig mogelijk bij elkaar om nadere voorstellen aan de Kerkenraad te doen.

Tenslotte

Welke beslissingen ook verder nog genomen moeten worden en wat de juiste weg is die we in deze periode moeten bewandelen, laten we alles in gebed bij God brengen. Mag het coronavirus snel ingedamd worden zodat we daarna als gemeente weer gezamenlijk uit zijn Woord mogen lezen, horen en Hem de lofprijzing toezingen die Hem toekomt.

Contactgegevens

Wim van Ittersum
telefoon: 06-13109840
 

Alfred Knol
telefoon: 06-11213032
e-mail: alfredknol [at] hotmail.com