Overslaan en naar de inhoud gaan

Diaconaat is de dienst van barmhartigheid uit Naam van de grote Diaken en Dienaar Jezus Christus aan allen die hulp behoeven.
De Diaconie heeft als belangrijkste taak: de zorg om de nood en de hulp aan mensen in en buiten de gemeente (met name ook noodhulp en werelddiaconaat) en het bevorderen van het diaconale bewustzijn van de gemeenteleden.
Zij tracht dit doel te bereiken door hulp te verlenen aan bejaarden, gezinszorg, maatschappelijk werk en jongerenzorg.

Voor het verrichten van hun taak is het nodig dat de gemeente hen van goede middelen voorziet en mild geeft.
De geldmiddelen komen uit collecten, giften, pachten en rente van leningen en beleggingen.
De gelden die de Diaconie te besteden heeft worden voor ongeveer een derde deel aan diaconaal werk plaatselijk besteedt, voor ongeveer een derde deel aan instellingen landelijk en voor ongeveer een derde deel aan instellingen wereldwijd.
Bovendien worden sommige collecten gericht gehouden en onmiddellijk ter hand gesteld aan de betrokken instanties.

De diakenen zijn betrokken bij het jeugdwerk en bij het bezoekwerk wat door het bezoekteam verricht wordt.
Één lid van de Diaconie zit in de Roemenië-commissie.
Het mogelijk maken van de kerkdiensten thuis in zien en luisteren wordt verzorgd door de Diaconie.
En een vertegenwoordiger van de diakenen heeft zitting in het bestuur van “Het Trefpunt” te Mastenbroek.

Rond de kerstdagen krijgen alle zieken en de ouderen van 75 jaar  en ouder, alsmede degenen die in tehuizen buiten de gemeente wonen, een attentie aangeboden. 

Het beleid van de Diaconie is erop gericht om de jaarrekening met een licht negatief saldo af te sluiten. De rekening komt jaarlijks op de gemeenteavond (begin november) aan de orde.

 

Leden

Het banknummer van de Diaconie is: NL74 RABO 0325 6050 25.

Adres:
Diaconie Hervormde Gemeente Mastenbroek/'s Heerenbroek
Kamperzeedijk 56
8281 PH  Genemuiden.
e-mail:diaconie.herv.mast-shee@outlook.com

 

Voorzitter
Wim van Ittersum
telefoon: 06-13109840
 

Administrateur en penningmeester
Arie van der Weerd
telefoon: 038-3329916
e-mail: diaconie.herv.mast-shee@outlook.com
 

Secretaris
Jacob van den Belt 
telefoon: 06-20492294
e-mail: jacob@belttomaten.nl
 


Sievonne Kroes - Bergman
telefoon: 038-3447087
e-mail: s.kroes@hervormdmastenbroek.nl