Overslaan en naar de inhoud gaan

Pastoraat is het omzien van gemeenteleden naar elkaar in opdracht van Jezus
Christus.


De predikant en de ouderlingen hebben hierin de eerste verantwoordelijkheid. Zij
blijven graag op de hoogte van wat er leeft in de gemeente. De gemeenteleden
helpen hierbij en zien ook zelf om naar elkaar.


Het pastoraat wordt allereerst zichtbaar in de zondagse verkondiging en voorbede. In
de verkondiging wordt de gemeente bemoedigd, vertroost en vermaand. In de
voorbede wordt namens de gemeente gebeden en gedankt voor persoonlijke dingen
van gemeenteleden als die gemeenteleden daarmee instemmen.


De predikant verzorgt het pastoraat rond geboorte, doop, het doen van belijdenis,
huwelijk en overlijden.


Verder krijgt het persoonlijk pastoraat vorm in bezoek van predikant en ouderling(en)
thuis, in het ziekenhuis en in zorginstellingen. Eénmaal per twee jaar is er
huisbezoek, waarin een ouderling gemeenteleden thuis bezoekt. Tweemaal per jaar
worden de gemeenteleden in zorginstellingen bezocht door een diaken en
afwisselend door de predikant of een ouderling.


Persoonlijke pastorale zorg is altijd mogelijk voor iedereen die dat kenbaar maakt
aan de predikant of aan één van de ouderlingen. De predikant en de ouderlingen
vormen samen het consistorie. Dit consistorie stemt in onderling overleg de pastorale
zorg af.


Voor contactgegevens zie onder Kerkenraad predikant en consistorie